Řád veřejného pohřebiště v Oseku

Město Osek jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst.1) zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů vydává jako opatření obce v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

Řád veřejného pohřebiště
Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Řád veřejného pohřebiště (dále jen řád) upravuje provoz hřbitova v Oseku.
 2. Město Osek zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2) zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví (dále jen zákon) prostřednictvím správce – firmy Služby města Oseka, s.r.o. se sídlem Osek, Zahradní 246, IČO 25436171.
 3. Pohřebiště jsou rozdělena na oddělení, v nichž jsou vyhrazena jednotlivá místa pro hroby, hrobky a urnová místa nebo jejich kombinace.
 4. Pokud jsou části pohřebiště, včetně staveb a náhrobků zapsány v seznamu kulturních památek nebo jsou v seznamu vojenských hrobů a pohřebišť, civilních válečných hrobů a pohřebišť ¹), vztahují se na péči o ně zvláštní předpisy ²), za jejichž dodržování odpovídá správce.

Článek 2
Provozní doba pohřebiště

Pohřebiště je veřejnosti přístupná v době od:
říjen – březen 7,30 – 17,00 hod.
duben- září 7,30 – 19,00 hod.

Správce pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat (například v době provádění terénních úprav, exhumací, za sněhu, náledí apod.) pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Správce zabezpečí v zimním období nezbytnou údržbu hlavních komunikací pohřebiště v zájmu zajištění plynulého provozu.

Článek 3
Povinnosti správce pohřebiště

Správce:

 1. Pečuje o vnější vzhled a upravenost veřejného pohřebiště, společné hroby, čestná,pohřebiště a nepronajatá hrobová místa na veřejném pohřebišti, úpravu cest, údržbu oplocení a zdí. Provádí pohřbívání lidských ostatků do hrobů nebo hrobek, spolupracuje na výpravách pohřbů a rozloučení se zesnulým, ukládání uren se zpopelněnými lidskými ostatky. Poskytuje sezónní zahradnické služby pro třetí osoby, tj. výsadby stromů, zalévání, formování hrobů. Pečuje o účelová zařízení a technickou vybavenost veřejného pohřebiště. Dále poskytuje i ostatní služby podle ceníku prací a služeb hřbitovních.
 2. Uzavírá smlouvy o nájmu hrobových míst, urnových míst a kolumbárních schránek
 3. Vede evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště. Evidence obsahuje zákonem stanovené údaje. ³)
 4. Informuje vlastníky náhrobků a ostatního hrobového zařízení, které jejich vlastníci neodstraní nebo neodeberou do dne zrušení veřejného pohřebiště nebo do dne ukončení nájmu a pokud se do jednoho roku o tyto věci nepřihlásí, bude s nimi naloženo jako s věcmi opuštěnými (§ 20 písm. g) bod 4. a § 25 odst. 9) zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen Zákon).
 5. Je povinen během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa s výjimkou případů, kdy je bezodkladně nutné zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště
 6. Je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, zveřejní ji na místě na daném veřejném pohřebišti obvyklém.

Článek 4
Pořádek na pohřebišti

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpad mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
 3. Každý návštěvník je povinen do stanovené uzavírací hodiny bez zvláštního upozornění veřejné pohřebiště opustit. Návštěvníka veřejného pohřebiště, který záměrně setrvává na veřejném pohřebišti po uzavření hřbitova, přestože byl na tuto okolnost upozorněn, je správce pohřebiště oprávněn předat bezpečnostním orgánům.
 4. Děti do 8 let mají na pohřebiště povolen přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 5. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 6. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
 7. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
 8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
 9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
 10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Výpusti na veřejných pohřebištích budou označeny nápisem „voda nepitná“.
 11. Odpad je třeba odkládat na stanovená místa.
 12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
 13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště.
 14. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 15. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 5
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
a) výkopové práce související s pohřbením lidských ostatků do hrobů a hrobek a exhumací
b) pohřbívání lidských ostatků do hrobů a hrobek
c) provádění exhumací
d) ukládání lidských pozůstatků ostatků do hrobů a hrobek
e) pronájem hrobových míst
f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
g) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a zeleně v areálu pohřebiště a další služby:
– zajišťování obsluhy a propůjčování obřadních síní
– zajišťování vrátní služby
– správu a údržbu objektů na pohřebišti (obřadní síň, komunikace, oplocení)
– zajišťování likvidace odpadu
– údržbu a úpravu hrobových míst
– půjčování nářadí

 1. Správce pohřebiště je oprávněn převzít lidské pozůstatky k pohřbení do hrobu nebo hrobky jen tehdy, je-li úmrtí doloženo úmrtním listem, průvodním listem k přepravě lidských pozůstatků – umrlčím pasem, zprávou oprávněného orgánu cizího státu nebo listem o prohlídce mrtvého.
 2. Lidské pozůstatky se pohřbívají a zpopelněné ostatky ukládají do hrobových míst tj. hrobů,hrobek a úložišť uren (kolumbárií) (dále jen místa). Tyto činnosti jsou prováděny zásadně správcem pohřebiště, výjimečně jinými osobami, ale jen se souhlasem správce a za podmínek jím určených.
 3. Lidské pozůstatky se pohřbívají zpravidla jen po jednom do každého hrobu. Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských pozůstatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m.
 4. Nezpopelněné lidské pozůstatky musí být na hřbitově uloženy po tlecí dobu, která je 10 let (§ 22 odst.2 zákona).
 5. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se souhlasem hygienika nebo je-li exhumace nařízena orgánem činným v trestním řízení. Exhumaci po uplynutí tlecí doby povoluje správce pohřebiště.
 6. Do hrobky lze další lidské pozůstatky uložit jen je-li v ní volné místo. K přemístění lidských ostatků z hrobky nemá-li být rakev otevřena není potřeba souhlasu hygienika.
 7. Zpopelněné ostatky se ukládají do kolumbárních schránek nebo do urnového háje, urny lze ukládat do země ve zvláštní schránce. Uložení urny do hrobu je možné jen se souhlasem správce pohřebiště. Urny do hrobu se neukládají v období prosinec – březen.
 8. Pro pohřbívání do hrobu se používají rakve z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Nesmějí být použity materiály z PVC a z jiných nerozložitelných materiálů. Pro pohřbívání do hrobů a hrobek lze pohřbívat pouze v rakvích celodubových nebo z jiných tvrdých dřev, do kterých bude vložena spodní část zinkové vložky nebo v rakvích kovových s nepropustným dnem.
 9. Hroby pro pohřbívání lidských pozůstatků musí splňovat požadavky uvedené v čl. 9,odst. 2, písm. b), c), f) a h) řádu.

Článek 6
Nájem hrobového místa a povinnosti nájemce místa

 1. Nájem hrobového místa (dále jen nájem ) vzniká na základě smlouvy o nájmu místa uzavřené mezi provozovatelem jako pronajímatelem a nájemcem (dále jen smlouva). Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného.Hrobové místo se pronajímá na dobu 10 let. Po uplynutí této doby může být smlouva prodloužena vždy znovu na dobu 10 let.
 2. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny. Podnájem hrobového místa třetí osobě je zakázán.
 3. Nájemce místa je oprávněn pohřbívat ostatky, provádět jejich exhumaci v souladu s řádem. V souladu s řádem a pokyny správce zřizovat pomníky a zdobit je ( čl. 9 řádu). V případě více nájemců je třeba vzájemného souhlasu při exhumaci, vyzvednutí urny a úpravě hrobového místa.
 4. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého místa v řádném stavu podle uzavřené smlouvy a oznamovat správci veškeré změny údajů. Neudržování místa je důvodem k odstoupení od smlouvy nebo neprodloužení nájmu (čl. 7, odst.1 c) řádu).
 5. V případě úmrtí nájemce přechází nájemní vztah na základě dokladu o dědickém řízení na dědice.
 6. Jiná změna osoby nájemce před uplynutím doby, na které bylo místo pronajato je možná jen se souhlasem dosavadního nájemce a provozovatele.
 7. Stromy a keře je možno vysazovat na pronajatých místech pouze po písemném souhlasu správce. Vysazené stromy a keře se stávají součástí veřejného pohřebiště a o jejich odstranění nebo úpravě rozhoduje správce.
 8. Lavičky a schránky lze na pohřebiště umísťovat jen výjimečně po písemném souhlasu správce, který může stanovit rozměry, tvar, materiál, popřípadě způsob umístění. Lavičky mohou používat všichni návštěvníci.

Článek 7
Zánik nájmu, zrušení hrobu a odstranění náhrobku

1.Nájem k místu zaniká :

a) je-li pohřebiště zrušeno,
b) neumožňují-li poměry na pohřebišti ( úprava pohřebiště,
hygienické důvody, spodní voda apod. ) další pronájem místa,
c) pokud není hrobové místo řádně udržované (článek 6, odst.4)
d) není-li uhrazen nájem místa na další období nejpozději
do 3 měsíců, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval. Nelze-li
oznámení o zániku užívacího práva k místu nájemci
doručit, postupuje správce podle čl.3, odst. 6 řádu.

 1. Vztah správce veřejného pohřebiště ke hřbitovnímu zařízení u zaniklého místa určuje čl. 3, odst. 4 řádu.
 2. U hrobových míst, která byla v minulosti pronajata na dobu 50 ti let či na dobu trvání hřbitova a která nejsou nájemci dlouhodobě dodržována a u nichž technický stav hrobového příslušenství je havarijní, bude postupováno podle ustanovení čl.7 odst.1 c).
 3. Hrobky, hroby, urnová místa a hřbitovní zařízení, která mají kulturní hodnotu nebo význam a nebo jsou zapsaná jako kulturní památka (hroby význačných osob, umělecká díla apod.), nesmějí být (s výjimkou případu zrušení pohřebiště) odstraněny, a to ani po uplynutí doby, na kterou bylo místo pronajaté.

Článek 8
Provádění prací na pohřebišti

 1. Výkopy hrobů a zemní práce všeho druhu, zejména kopání, formování a obkládání hrobů,ukládání ostatků zemřelých provádějí výhradně pracovníci správce pohřebiště, pokud tento nepovolí výjimku a to za velmi přesně stanovených podmínek ze strany správce pohřebiště.
 2. Jednoduché práce nutné k udržování a výzdobě hrobových míst jsou oprávněni nájemci provádět sami, pokud si tyto služby neobjednají u správce pohřebiště nebo u jiné organizace.
 3. Práce řemeslné nebo umělecké mohou na pohřebištích provádět jen oprávněné firmy nebo osoby pro tyto práce kvalifikované na základě předchozího písemného souhlasu správce pohřebiště.

Článek 9
Stavby na pohřebišti

 1. Ke zřízení jakékoliv stavby na pohřebišti (hrobky, náhrobku, rámu apod.) nebo k její úpravě je třeba předchozího souhlasu správce pohřebišť.
 2. Při provádění stavby nebo při její úpravě je provádějící (stavebník) povinen se podřídit podmínkám stanoveným správcem pohřebišť, zejména pokud jde o rozměry a tvar stavby, provedení její výzdoby a o druh použitého materiálu včetně dodržení umělecko-architektonického vzhledu pohřebišť a dodržení základních všeobecných podmínek z hlediska bezpečnosti práce. Pro provádění staveb na pohřebišti platí tyto zásady :

• a) základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky a dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy, základové zdivo nesmí přesahovat do pohřbívací plochy;

• b) hloubka hrobu musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10 let nejméně 1,2 m;

• c) dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody;

• d) pohřbívací plocha musí být zachována v rozměrech u hrobu nejméně 80 cm x 200 cm, u hrobky nejméně 90 cm x 200 cm, u hrobu dětského nejméně 60 x 160 cm a u hrobu pro dítě mladší 3 let nejméně 50 cm x 100 cm;

• e) nejvyšší výška staveb je 2,5 m;

• f ) uličky mezi hroby (hrobkami) musí být nejméně 30 cm široké;

• g) vrstva zeminy, určena k zakrytí rakve v hrobě, musí být nejméně 1,4 m se zřetelem k úrovni okolí hrobu;

• h) přední a zadní hrany rámů hrobů a hrobek musí být v jedné přímce s předními a zadními hranami rámů sousedních hrobů a hrobek. Přední rám hrobů a hrobek včetně urnových hrobů musí být označen odpovídajícím číslem;

• i) jednotlivé části náhrobků musí být mezi sebou kotveny;

• j) texty nápisů na náhrobcích musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště;

• k) projekt i stavební stav hrobky musí odpovídat požadavkům hygienickoepidemiologické služby.

 1. Stavebník provádí veškeré stavby a jejich úpravy na vlastní náklady a nebezpečí a je povinen udržovat je v řádném stavu.
 2. Okamžitě po ukončení prací je stavebník povinen postarat se na svůj náklad
  o vyčištění okolí, odklizení zbylého materiálu a uvedení všeho dotčeného do
  řádného stavu.
 3. Vybudované stavby nebo jejich části lze z pohřebiště odstraňovat nebo je
  převést na jiný subjekt jen se souhlasem správce pohřebišť.
 4. Stavby, které byly pořízeny bez povolení nebo při nichž nebyly dodrženy
  stanovené podmínky a stavby, které ohrožují bezpečnost okolí, může správce
  pohřebišť odstranit na náklad vlastníka, jestliže tento nezjedná sám v dané
  mu lhůtě nápravu. I bez upozornění může správce pohřebišť odstranit stavby,
  které brání řádnému a bezpečnému vykopání hrobu, provedení pohřbu nebo
  kde je nebezpečí vzniku škody nebo havárie. Odstraněné stavební
  příslušenství ponechá správce pohřebiště na místě na riziko
  vlastníkahrobového místa nebo je převeze na jiné vhodné místo. O tomto
  opatření vyrozumí správce pohřebiště vlastníka v souladu s ust. čl. 3, odst.
  4 řádu.
 5. Správce pohřebiště odpovídá pouze za ty škody na hrobovém příslušenství,
  které zavinil porušením svých povinností( § 415 a násl. OZ ).
 6. Zakazuje se jakékoliv umísťování různých nabídek a reklam firem
  i soukromých osob ve všech prostorách hřbitovů a jejich bezprostředním
  okolí s výjimkou míst k tomu vyhrazených správcem pohřebiště a po jeho
  předchozím odsouhlasení.

Článek 10
Ustanovení společná, závěrečná a zrušovací

 1. Kontrolu dodržování tohoto řádu pro veřejná pohřebiště jsou oprávněni provádět správcem pohřebiště a pracovníci pověření Městským úřadem v Oseku. Podle zvláštních předpisů zde vykonávají svou působnost při ochraně veřejného pořádku strážníci Městské policie a policisté Policie ČR.
 2. Pokud tento řád neupravuje některé právní vztahy na pohřebištích bude při nich postupováno podle zákona o pohřebnictví.
 3. Správce pohřebiště zajistí vyvěšení tohoto řádu na pohřebišti.
 4. Tento řád nabývá účinnosti dnem 29.3.2006.

Poznámky:

1) Vyhláška MZV č.65/1954 Sb. o ženevských úmluvách na ochranu obětí války
2) Zákon č.20/1987 Sb. o památkové péči ve znění pozdějších předpisů
3) § 21 zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů